ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen okiratban foglaltak mint általános szerződési feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező melléklet – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozzák a BU Technology Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1096 Budapest, Ernő utca 21. fszt., nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszáma: 01-09-300284, adószám: 25989173-2-43, statisztikai számjele: 25989173-7311-113-01, elektronikus elérhetőség: ***, képviseli: Elcin Gökhan /a.n.: Ürün Gönül/ ügyvezető) − a továbbiakban: Szolgáltató – által, a panaszok.com elérési cím alatt üzemeltetett internetes portál – a továbbiakban: Weboldal – felhasználására vonatkozó és a Weboldalon feltüntetett szolgáltatás igénybevétele következtében létrejövő szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket.

1. A szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai

1.1. Bejelentkezés: Cég vagy Felhasználó által – a Szolgáltatás igénybevétele feltételeként meghatározott – a Weboldalon elhelyezett megfelelő rubrikák – a regisztrációs folyamat során kapott – felhasználónévvel és jelszóval történő kitöltése, és a „Bejelentkezés”-re kattintás útján teljesíthető lépés. Bejelentkezés nélkül Cég vagy Felhasználó csak a látogatók számára nyitva álló funkciók használatára jogosult.

1.2. Cég: az a jogi személy, amely megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Weboldalt, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást, és akire nézve Felhasználó Panaszt tehet.

1.3. Elektronikus számla: olyan elektronikus és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalmi és formai követelményeket kielégítő számla, amely legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő, minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva.

1.4. Felhasználó: az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Weboldalt, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást.

1.5. Panasz: azon információk – így különösen véleménynyilvánítás – összessége, amelyet Felhasználó az egyes üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató jogi személyekkel létrejött viszonya, jogviszonya vonatkozásában tapasztalt, és amelyeket Weboldalon keresztül közzétesz.

1.6. Szolgáltatás: jelenti a Szolgáltató által nyújtott és a Cégek és Felhasználók által igénybe vett, panaszkezelésre vonatkozó szolgáltatáscsomagot, amely szolgáltatáscsomag tartalma a Weboldalon részleteiben kifejtésre kerül.

1.7. Szolgáltatási díj: a Szolgáltatás ellenértékeként meghatározott, a Cég által megfizetendő egyszeri összeg, amely a Weboldalon árként feltüntetésre kerül.

1.8. Válasz: a Cég által a Panaszra adott válasz, amelyet a Weboldalon keresztül közzétesz.

1.9. 1. sz. melléklet: a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, „Adatkezelési tájékoztató” megnevezésű melléklet.

2. Az ÁSZF hatálya és módosíthatósága

2.1. Az ÁSZF a Cégek és Felhasználók részére, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének szabályait tartalmazza.

2.2. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamennyi Cégre és Felhasználóra kiterjed. Cég és Felhasználó, amennyiben belépnek a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassák, az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldal használatának.

2.3. Az ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is.

2.4. Az ÁSZF módosítása:

− Szolgáltató jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF-et.

− Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról Szolgáltató a Céget és Felhasználót tájékoztatja a Weboldalon keresztül, közzététel útján.

2.5. A visszakereshetőség érdekében Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.

2.6. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. Az ÁSZF által szabályozott jogviszony létrejötte

3.1. Szolgáltató a Cégek és Felhasználók részére panaszkezeléssel kapcsolatos szolgáltatást biztosít. A Szolgáltatás keretében Felhasználók az egyes Cégekkel létrejött viszonyuk, jogviszonyuk vonatkozásában tapasztaltak Weboldalon keresztül történő közzétételére, Cégek a Panaszokra történő reflektálásra jogosultak. A Szolgáltatás tartalmát és a Szolgáltatási díjat Szolgáltató a Weboldalon is közzéteszi.

3.2. A Szolgáltatás célja az egyes üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató jogi személyek által nyújtott szolgáltatások igénybevevőinek érdekei érvényesülésének hatékonyabbá tétele, a fogyasztói jogok gyakorlásának újabb felület biztosítása, a Cégek által nyújtott szolgáltatások minőségének transzparenssé tétele.

3.3. A Felhasználó és a Szolgáltató között a szerződés a Szolgáltatás elektronikus megrendelése esetén, a Szolgáltató visszaigazolásával, a visszaigazolás napján jön létre, amely szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Tekintettel arra, hogy a szerződés létrejöttének előfeltétele az ÁSZF megismerése és elfogadása, annak check-boxon keresztül történő bejelölése útján, a Felhasználók részéről az ÁSZF tartalma megismertnek és elfogadottnak tekintendő. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

3.4. A Cég és a Szolgáltató között a szerződés a Szolgáltatás elektronikus megrendelése esetén, a Szolgáltató visszaigazolásával, a visszaigazolás napján jön létre, amely szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Tekintettel arra, hogy a szerződés létrejöttének előfeltétele az ÁSZF megismerése és elfogadása, annak check-boxon keresztül történő bejelölése útján, a Cég részéről az ÁSZF tartalma megismertnek és elfogadottnak tekintendő. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A szerződés hatálybalépésére egyebekben a jelen ÁSZF 5.5. pontjában foglaltak az irányadók.

3.5. A Szolgáltatás igénybevételére Felhasználó esetén a regisztráció elvégzése után, Cég esetén a regisztráció elvégzését és a Szolgáltatási díj megfizetését követően van lehetőség.

3.6. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást a Weboldalra történő regisztrációval megrendeli, Szolgáltató és Felhasználó között szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre. A szerződés feltételeit a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. A szerződés alapján, amennyiben a Weboldalra történő regisztrációs kötelezettségét teljesíti és a Panasz tartalmára és kifejezésmódjára vonatkozó előírásokat betartja, Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére.

3.7. Amennyiben Cég a Szolgáltatást a Weboldalra történő regisztrációval megrendeli, Szolgáltató és Felhasználó között szolgáltatás nyújtására irányuló hatályos szerződés jön létre. A szerződés feltételeit a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. A szerződés alapján, amennyiben a Szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét teljesíti és a Válasz tartalmára és kifejezésmódjára vonatkozó előírásokat betartja, Cég jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére.

3.8. Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele keretében lehetőséget biztosít Felhasználónak arra, hogy a Weboldalon keresztül, a Céggel fennálló vagy fennállt viszonya, jogviszonya tárgyában, a Cégről alkotott véleményét mint a Panaszt közzétegye. Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a Panaszt, annak a Weboldalon történő közzétételét megelőzően, ellenőrizze. Az ellenőrzés során, amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Panasz tartalmában vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, Szolgáltató jogosult a Panasz közzétételét egyoldalúan, indokolás nélkül megtagadni. Amennyiben a Panasz közzétételét követően jut Szolgáltató tudomására, hogy a Panasz tartalmában vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, Szolgáltató jogosult a Panaszt a Weboldalról haladéktalanul, egyoldalúan, indokolás nélkül eltávolítani vagy az ahhoz való hozzáférést a továbbiakban megtagadni.

3.9. Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele keretében lehetőséget biztosít Cégnek arra, hogy a Weboldalon közzétett Panaszokra reagáljon, a Panasszal kapcsolatos véleményét mint Választ közzétegye. Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a Választ, annak a Weboldalon történő közzétételét megelőzően, ellenőrizze. Az ellenőrzés során, amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Válasz tartalmában vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, Szolgáltató jogosult a Válasz közzétételét egyoldalúan, indokolás nélkül megtagadni. Amennyiben a Válasz közzétételét követően jut Szolgáltató tudomására, hogy a Válasz tartalmában vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, Szolgáltató jogosult a Választ a Weboldalról haladéktalanul, egyoldalúan, indokolás nélkül eltávolítani vagy az ahhoz való hozzáférést a továbbiakban megtagadni.

3.10. Szolgáltató jogosult a szerződés megkötését megtagadni, ha a Cégnek a korábban megkötött szerződésből eredően bárminemű díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, valamint ha korábban a Cég vagy Felhasználó jogellenes – így különösen a Panasz vagy a Válasz tartalma vagy kifejezésmódja tekintetében támasztott követelmények megsértésére vonatkozó – magatartást tanúsított.

4. A Felhasználók és a Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei

4.1. A Cégekre és Felhasználókra vonatkozó szabályok:

4.1.1. A Cég és Felhasználó kötelesek a Szolgáltatást az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon igénybe venni.

4.1.2. A Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet-hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása Cég és Felhasználó feladata.

4.1.3. Cég és Felhasználó kötelesek a Szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve kötelesek tartózkodni Szolgáltató jóhírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől. Amennyiben Cég és Felhasználó magatartása, írásbeli vagy szóbeli kommunikációja vagy egyéb eljárása Szolgáltató üzleti érdekeit, jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti, esetleg az egyéb cégek és felhasználók részéről a Szolgáltatóval kapcsolatosan hátrányos megítélést eredményezhet, úgy Szolgáltató jogosult Cégtől és Felhasználótól a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, a velük kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Cég és Felhasználó kötelesek továbbá Szolgáltatóval történő írásbeli vagy szóbeli kommunikáció során tartózkodni minden olyan magatartástól, stílustól, amely sértő, bántó, agresszív, vulgáris vagy egyébként a jóerkölcsbe ütközik, illetve a mindennapi kommunikációban elvárt és szokásostól jelentősen eltér.

4.2. Szolgáltatóra vonatkozó szabályok:

4.2.1. Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző igénybevétel esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Céget és Felhasználót a jogszerűtlen igénybevétel miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Cég és Felhasználó visel. Cég és Felhasználó teljes körűen kötelesek helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy Cég és Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

4.2.2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében.

4.2.3. A panaszok.com mint Weboldal szerzői jogi védelmet és védjegyoltalmat élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges.

4.2.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát, elrendezését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét az ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés mindenkor akadály- és zökkenőmentes lesz, az esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.

5. Szolgáltatási díj

5.1. A Szolgáltatás mindenkori díjszabását Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi.

5.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított díjakat a Weboldalon közzéteszi, azok a módosítás közzétételét követő naptól hatályosak.

5.3. A Szolgáltatási díj megfizetésére kizárólag Cég köteles.

5.4. A Szolgáltatási díjat Szolgáltató elektronikus számlája ellenében köteles Cég megfizetni.

5.5. A Cég, a Weboldalra történő regisztrációval egyidejűleg, megfizeti a Weboldal használata ellenértékeként megfizetendő Szolgáltatási díj első havi összegét. A Szolgáltató és Cég közötti szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a jelen pont szerinti összeg szabályszerűen és maradéktalanul jóváírásra nem kerül Szolgáltató számláján.

5.6. Amennyiben Cég az adott havi Szolgáltatási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelemmel érintett első naptári naptól kezdődően, Szolgáltató a Szolgáltatás felfüggesztésére jogosult mindaddig, amíg Szolgáltató a díjfizetési kötelezettségének eleget nem tesz. A felfüggesztés keretében Cég hozzáfér a Weboldal tartalmához, azonban Válasz közzétételére nem jogosult.

5.7. Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki Szolgáltatási díjról. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése Cég feladata. Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva, valamint megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Szolgáltató papír alapú, nyomtatott számlát az elektronikus számlán kívül nem állít ki, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ennek megfelelően a Cégnek az elektronikus számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni.

6. Felelősség

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Panasz és a Válasz közzétételéből, a Panasz és a Válasz indokolatlanul bántó kifejezésmódjából, helytelen vagy valótlan tartalmából eredő, vele szemben támasztott sérelemdíjjal kapcsolatos, kártérítési és kártalanítási igény tekintetében. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pont szerinti igények kifejezetten a közzétevő Céget vagy Felhasználót terhelik azzal, hogy amennyiben a jelen pont szerinti igények kötelezettje Szolgáltató lenne, úgy Cég és Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szolgáltatót mentesítik a felelősség alól és a vele szemben támasztott igényért helytállnak.

7. Szellemi alkotások

Szolgáltatót kizárólagos, a szerzői jog részjogosítványait képező vagyoni jogok illetik meg a Weboldal, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot, részben vagy egészben, enged át a szellemi alkotásaira vonatkozóan, beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem vonja maga után a szerződés többi részének érvénytelenségét.

8.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

8.3. Szolgáltató tájékoztatja Céget és Felhasználót, hogy a Weboldal tárhelyének szolgáltatását a *** (székhely: ***, cégjegyzékszám: ***, e-mail: ***) látja el.

8.4. Szolgáltató, Cég és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben Cég vagy Felhasználó a Szolgáltatás megrendelése során sérelmet szenvednek, úgy panaszukat Szolgáltatóval elektronikus úton, a *** e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével közölhetik. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti panaszt a beérkezéstől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, valamint arra elektronikus úton választ ad.

melléklet: 1. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató